โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเมื่อเกิดสาธารณภัย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ร.10