การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์