โครงการติวภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณ เพื่อการประกอบอาชีพ
การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ