ปริญญาตรี

ในมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ศูนย์การเรียนนอกที่ตั้ง ลำปาง

ศูนย์การเรียนรู้นอกที่ตั้ง นครนายก

ศูนย์การเรียนรู้นอกที่ตั้ง หัวหิน

ศูนย์การเรียนนอกที่ตั้ง ตรัง