คณะ

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

โรงเรียนการเรือน

บัณฑิตวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ