(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคางานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์