มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(11)/2560 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 และได้แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และออกประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเรื่องนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ