กองพัฒนานักศึกษา ม.สวนดุสิต จัดโครงการสวนดุสิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมการประกวดร้องเพลง “สวนดุสิตชวนพี่น้องร้องเพลงเพื่อแม่” รอบชิงชนะเลิศ

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสวนดุสิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการประกวดร้องเพลง “สวนดุสิตชวนพี่น้องร้องเพลงเพื่อแม่” รอบชิงชนะเลิศ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสิน   ผู้ทรงวุฒิ ได้แก่ ผศ.เสวี เย็นเปี่ยม ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะกรรมการตัดสิน (รอบคัดเลือก) นายพิเชษฐ์ สุขแพทย์ เลขาธิการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์/อดีตสมาชิกวงดนตรี Royal Sprites ประธานคณะกรรมการตัดสิน (รอบชิงชนะเลิศ) ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวสวิตตา สมจิตรชอบ รองประธานชมรมเพลงแห่งสยาม/ครูสอนร้องเพลง นางสาวพรชนก กุหลาบซ้อน ผู้บริหารรายการสงครามไมค์ และนายกิตติธัช แก้วอุทัย แชมป์รายการเพลงเอก ซีซั่น 1/ศิษย์เก่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยมีรายนามผู้ชนะการประกวด ดังนี้

การประกวด ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                                 เด็กหญิงมนภทริตา ทองเกิด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                  นางสาวกนิษฐา ศรีลุปะบาต                          

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                  นายภาณุวิชญ์ พริ้งเพราะ          

รางวัลชมเชย                                  เด็กหญิงทิพย์อปสร ใจบุญสวัสดิ์                               

รางวัลชมเชย                                  นางสาวเปมิกา เงินส่งเสริม        

รางวัลชมเชย                                  นางสาววิชชุดา โพธิ์เกาะ

รางวัลชมเชย                                  นายณฐนน กปิลกาญน์

รางวัลชมเชย                                 

          รางวัลขวัญใจมหาชน                         เด็กหญิงมนภทริตา ทองเกิด

การประกวด ประเภทศิษย์เก่าสวนดุสิต/ประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ                                 นายกิติ์ติยุทธ์ พัฒนาสันต์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   นางสาวธัญชนก เรืองจุ้ย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                  นางสาวภัทรวดี ศิลาขาว           

รางวัลชมเชย                                  นางสาวขวัญรัตน์ ศรีบุญธรรม                                  

รางวัลชมเชย                                  นายฤทธิ์นันต์ พงษ์สระพัง         

รางวัลชมเชย                                 นายณรงค์ สุขประเสริฐ   

รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                นางสาวศุภลักษณ์ รักษาพันธ์

รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                นายณัฐธัญ วากะดวน

รางวัลขวัญใจมหาชน                         นายฤทธิ์นันต์ พงษ์สระพัง