หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
�� รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มกราคม 2566
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถดูเกณฑ์กำหนดการได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=429
��สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th
��ระบบ mytcas https://student.mytcas.com/
�� ส่งผลงาน Portfolio มาที่ : occ.dusit@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครเรียน ได้ที่
Suan Dusit Service Center โทร. 02-2445555
เบอร์โทรหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 02-4239429