มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566
โดยเปิดรับ 8 คณะ/โรงเรียน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และโรงเรียนการเรือน
และวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาลำปาง,นครนายก,หัวหิน,ตรัง

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=1987

ทั้งนี้สามารถดูการคำนวณคะแนน + คะแนนต่ำสุด-สูงสุด และสมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Service Center โทร. 022445555
https://www.facebook.com/dusit.ac.th
Line @suandusit