คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2022