อยากเรียนธุรกิจระหว่างประเทศ 👩🏻‍🎓ธุรกิจจีน-อาเซียน
✈️ได้ไปเรียนต่างประเทศ #เรียนดีมีทุน สมัครเลย
#TCAS66 #Admission #หลักสูตรธุรกิจจีนอาเซียน #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
💢💢💢💢💢
🔴หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ 3 Admission ดังนี้

👉🏻แผนการเรียนที่ 1 (ไปเรียนที่ ม.กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ปี)
(บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ม.สวนดุสิต)
คุณสมบัติ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้นและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
3. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
(รับผู้สมัครที่จบจาก หลักสูตรแกนกลาง / หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรอาชีวะ /หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED)

เงื่อนไขการรับ
รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. ที่ https://www.mytcas.com/ ตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กำหนด

การคำนวณคะแนน (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)
• เกรดเฉลี่ย (GPAX) 20%
• ความถนัดทั่วไป (TGAT)
• TGAT 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 10%
• TGAT 92 การคิดอย่างมีเหตุผล 10%
• TGAT 93 สมรรถนะการทำงาน 10%
• A-Level 81 Thai ภาษาไทย 15%
• A-Level 82 Eng ภาษาอังกฤษ 15%
• A-Level 62 Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์2 20%
(หรือ) A-Level 87 Chi ภาษาจีน

👉🏻แผนการเรียนที่ 2 (เรียนที่ ม.กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ปี)
(บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
และ Bachelor of Economics Majoring in International Economy and Trade จากมหาวิทยาลัยกวางสี)

คุณสมบัติ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติหรือ เทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้นและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
(รับผู้สมัครที่จบจาก หลักสูตรแกนกลาง / หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรอาชีวะ / หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED)
2. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้เป็นอย่างตี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
3. มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนเทียบเท่าระดับ HSK3 ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องมีผลสอบ HSK)
*หมายเหตุ: หลักสูตรฯ จัดทดสอบและอบรมปรับพื้นฐานความรู้ภาษาจีนก่อนเปิดภาคเรียน”

เงื่อนไขการรับ
รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. ที่ https://www.mytcas.com/ ตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กำหนด

การคำนวณคะแนน (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)
• เกรดเฉลี่ย (GPAX) 20%
• ความถนัดทั่วไป (TGAT)
• TGAT 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 10%
• TGAT 92 การคิดอย่างมีเหตุผล 10%
• TGAT 93 สมรรถนะการทำงาน 10%
• A-Level 81 Thai ภาษาไทย 10%
• A-Level 82 Eng ภาษาอังกฤษ 10%
• A-Level 87 Chi ภาษาจีน 30%

จำนวนรับแผนการเรียนละ 30 คน