มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา  ได้แก่ คณะครุศาสตร์ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา (กรุงเทพฯ , วิทยาเขตสุพรรณบุรี , ศูนย์การศึกษาลำปาง , ศูนย์การศึกษานครนายก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (กรุงเทพฯ)

ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2507 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 18 มกราคม 2567 สมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y