รับสมัครผู้อบรม “หลักสูตรการบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน (Passenger Ground Services) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

ด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่าน เท่านั้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 75 ชั่วโมง แบ่งเป็น ทฤษฎี 15 ชั่วโมง และปฏิบัติ 60 ชั่วโมง                  

เหมาะสมหรับ: นักศึกษากำลังจบปริญญาตรี หรือบุคคลทั่วไป

สิ่งที่ได้รับหลังจากการอบรม

1) ผู้ผ่านอบรมสามารถนำสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไปต่อยอดอาชีพได้

2)ผู้อบรมที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่นำไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยสมรรถนะหัวใจผู้ให้บริการ

3) ผู้อบรมที่ผ่านการเข้าร่วมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ในการบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

4) ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถสะสมหน่วยกิตในระดับคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

5) ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำประกาศนียบัตรสมัครงานกับบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ตามเงื่อนไขที่ของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3,500 บาทต่อคน

บุคคลภายนอก 6,000 บาทต่อคน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02244-5750

สาขาวิชาธุรกิจการบิน มสด.

(thumbtack)  สนใจสมัครได้ที่ลิ้ง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqUt8kU-zWdu_dxVd-BahmKlqzKanXSnJFWdVFrlMxSQJF7Q/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqUt8kU-zWdu_dxVd-BahmKlqzKanXSnJFWdVFrlMxSQJF7Q/viewform?usp=sf_link