รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2(3)/2567 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567