มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วม โครงการคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (คลินิก ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรม FocusGroup เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรตามกรอบการประมเิน (ครั้งที่ 2) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนต์ จังหวัดนนทบุรี