เอกสารที่ต้องใช้คือ
1. ใบเสร็จค่าเทอมที่ชำระเมื่อวันรายงานตัว (copy ไว้ 1 ชุด)
2. สั่งพิมพ์ประกาศ จาก http://finance.dusit.ac.th/
 

โดยต้องสั่งพิมพ์เอกสารให้ตรงกับสาขาที่เรียนคือ

นักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ใช้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2562 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ส่วนสาขาอื่นๆ ใช้ประกาศ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา)

การขอใบรายงานผลการเรียน (ยังไม่สำเร็จการศึกษา) เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ
* กรณีมาติดต่อด้วยตนเอง
– บัตรประชาชน
– ค่าธรรมเนียม
– รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ* กรณีไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
– หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
– ค่าธรรมเนียม
– รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบการขอใบรายงานผลการเรียน (สำเร็จการศึกษา) เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ
*กรณีมาติดต่อด้วยตนเอง
– บัตรประชาชน
– ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ถ้ามี
– รูปถ่ายสวมครุย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ตามปีที่สำเร็จการศึกษา)
– ค่าธรรมเนียม*กรณีไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
– หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
– ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ถ้ามี
– รูปถ่ายสวมครุย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ตามปีที่สำเร็จการศึกษา)
– ค่าธรรมเนียม 

 

ร้านสมประสงค์ ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์. 0 2223 6813
1. พักห้องละ 2 ท่าน
2. ท่านละ 10,000 บาท ต่อ 1 ภาคการศึกษา
3. ท่านละ 20,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา (ฟรี 1 เดือนช่วงปิดเทอม)
4. ท่านละ 40,000 บาท ต่อ 2 ปีการศึกษา (ฟรี 2 เดือนช่วงปิดเทอม)
โทร. 035-969620-3 กด 1 ต่อ 9538 หรือ 089-6903768