วันที่ 28 ธ.ค. 2555 ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เดินทางอวยพรปีใหม่แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีนครตรัง และหัวหน้าส่วนหน่วยงานราชการในจังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556…(admin:เรวดี พลเยี่ยม)