ความเป็นมา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นมาตรการเสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 500 – 65/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้นำระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สูงขึ้น และต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

จากนั้นรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ

ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริตต่อไป

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No GIft Policy
– รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No GIft Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
– รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No GIft Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

   
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
– รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปี 2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมฯ
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
– ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564– รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   
รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมฯ

– รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566
– รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หลักฐาน ITA ปีงบประมาณ 2567)
– รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หลักฐาน ITA ปีงบประมาณ 2566)
– ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือทำให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– วิเคราะห์ความเสี่ยง การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– การวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
– รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือทาให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
– การวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
– รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือทำให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายงานการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
– รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
– รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
– รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
– รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
– รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
– รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
– รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพกิจกรรมปฏิทินการดำเนินงานคู่มือ/แบบฟอร์มคำสั่ง/ประกาศสื่อประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด

ปี 2567

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

คำสั่ง

ประกาศ

ระเบียบ

เจตจำนงผู้บริหารมหาวิทยาลัย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  แผนปฏิบัติการ

  รายงานผล

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)