เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ดร.ฤทธิไกร ตุลวรรธนะ เป็นประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 โดยการประชุมครั้งนี้ มีวาระเกี่ยวกับการรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2555 การประเมินตนเองตามแนว EdPEx ปี 2555 การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 ระดับคณะ และระดับหลักสูตร พร้อมทั้ง (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)…(admin:เรวดี พลเยี่ยม)