วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผศ.กานดา โต๊ะถม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้มีอาจารย์ วรรณรัตน์ เปี๊ยนเปี่ยมสินเป็นผู้นำคณะศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ…(admin:เรวดี พลเยี่ยม)