11167 คณะพยาบาลศาสตร์ รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ เป็นประธานคณะกรรมการ, ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ คณะกรรมการ,ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย คณะกรรมการ, พันโทหญิงสุขภินุช สังฆสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ, ร้อยเอกหญิงพรนภา คำพราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และอาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง เลขานุการ ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)