11168 รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และ นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมตรวจรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว งวดที่ 4และ5 โดยได้รับเกียรติจาก นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี ประธานการตรวจรับฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )