11174 ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในตามแนวทาง EdPEx โดยได้เกียรติจาก อ.ศุภชัย เมืองรักษ์ อ.สุรเชษฎ์ พลวณิช และคณะ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ ทบทวนเกณฑ์ EdPEx การวิเคราะห์เกณฑ์ตามแนวทาง SIPOC Model การประเมินเกณฑ์โดยใช้ ADLI & LeTCI สรุปแนวทางการประเมิน จัดเตรียม Checklish สรุป OPR/SAR จากการประเมิน และกำหนดแนวทางการปรับปรุง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม วันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 201 อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ภาพ/ข่าว:พศิน)