11179 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 6 (23)/ 2557 มีวาระสำคัญดังนี้ การพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 พิจารณาให้ความเห็นอนุมัติการสำเร็จการศึกษาและการให้ปริญญา ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 24 มิถุนายน 2557 (ภาพ/ข่าว : พศิน )