11180 พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต รองหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ ผศ.ดร. นิวัต กลิ่นงาม ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 เพื่อมอบนโยบายและเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการทุกฝ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปี 2557 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ อาจารย์สุสิมา รังสิยานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ( ภาพ : พศิน อินทา ข่าว : ไพศาล คงสถิตสถาพร )