11188 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงาน University of the Philippines และหนังสือพิมพ์ Philippine Daily Inquirer เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในการดำเนินงานทางด้านการสำรวจและการวิจัย ในการเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการก้าวเข้าไปสู่นานาชาติ และพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายด้านการทำโพล ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ( ภาพ/ ข่าว: alis )