11209 ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าสัมภาษณ์ ผศ.ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผศ.ยะผาด วิวัฒน์พงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และนายกองค์การนักศึกษา หรือตัวแทนนักศึกษา ในการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างเพื่อพัฒนาคุณลักษณะวิถีบัณฑิต และชั้นปีที่ 2 โครงการพัฒนาผู้นำเครือข่ายเพื่อส่งเสริมกิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)