11215 อ.ศิริกร โรจนศักดิ์ และ อ.อินสอน จันต๊ะ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทย จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2557 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)