11217 อาจารย์ศิริกร โรจนศักดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะที่) วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ในหัวข้อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อมัคคุเทศก์ จำนวน 15 ชั่วโมง และได้มีการนำนักศึกษาในหลักสูตรออกทริป ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)