นศ.รหัส 57 ตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ตามลิ้งนี้ค่ะ