ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558