ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กฎหมายการประกอบธุรกิจกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย