Presentation3ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำกัด แผนกสินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
กำหนดการโครงการ " อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เป็นคนดี รหัส 59