รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์
ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 เดือนสิงหาคม

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
กำหนดการโครงการ " อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เป็นคนดี รหัส 59