รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์
ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 เดือนสิงหาคม