ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซ่อมแซมลิฟต์ขนส่ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์