การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา