กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

9scan

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน