ด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน มีความประสงค์รับย้ายบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) จำนวน ๓ อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและความรู้ความสามารถที่ต้องการ ดังต่อไปนี้

 

             คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

             ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

 

             ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

             ๑. มีความรู้ความสามารถในงานตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

             ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

             ๓. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน

             ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

             ๕. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

             ๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

 

             ในการนี้ หากบุคลากรท่านใดสนใจตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ย้ายได้ที่สำนักงานตรวจสอบภายใน เบอร์โทรภายใน ๕๒๑๔ – ๕๒๑๕ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
การสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต