หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต-สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2560-สถาบันคลังสมองของชาติ