ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์