สัดส่วนการใช้คะแนน O-NET GAT PAT ของคณะต่าง ๆ

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาระหว่างประเทศ2
มสด. รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Admissions