กำหนดการ ดูรายละเอียดคลิ๊ก

http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=291

ตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษารหัส 60 (ชั้นปีที่ 1)
การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 8/2560