ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียของห้องปฏิบัติการโรงงาน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ที่ได้รับตามมาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และห้องปฏิบัติการสำหรับการอบรม การผลิตเครื่องสำอางค์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๑
โครงการ มสด.รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ร้อยมาลัย ใส่ใจวัยคริสตัล”