รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา