ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Co-Working Space มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ศูนย์ห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e_bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๒
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2