รายชื่อ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ครบกำหนด 5 ปี ในแต่ละเดือน (31 ธันวาคม 2562-30 พฤศจิกายน 2563) หากประสงค์จะสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ไปสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ตามวันที่และเวลาที่กำหนด
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2