ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง / รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง กรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
รายชื่อ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ครบกำหนด 5 ปี ในแต่ละเดือน (31 ธันวาคม 2562-30 พฤศจิกายน 2563) หากประสงค์จะสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ไปสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ตามวันที่และเวลาที่กำหนด