ในระบบบริหารการศึกษา http://academic.dusit.ac.th ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ในการรองรับ การเรียนรูปแบบออนไลน์

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อน วัยเรียน(เด็กเล็ก,บ้านหนูน้อย) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาลานกิจกรรมสันทนาการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง