ในระบบบริหารการศึกษา http://academic.dusit.ac.th ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ในการรองรับ การเรียนรูปแบบออนไลน์

9 มาตรการ ป้องกันการระบาดของ COVID-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขยายเวลาปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563)