.
อบรมรวม 12 ชั่วโมง ค่าอบรม 3,100 บาท/คน
.
ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าอบรม สามารถสมัครและชำระค่าอบรม ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้ตั้งแต่จวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
.
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้อบรมครบตามจำนวน
.
ประกาศรายชื่อ สถานที่อบรม และวันเวลาอบรม ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
.
#สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต