รายละเอียดการสมัคร

การสมัครแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่
1. รอบสอบคัดเลือก สมัครได้ที่ http://www.entrance.dusit.ac.th หรือ   http://www.dusit.ac.th หรือ Contact Center มหาวิทยาลัยฯ (กทม.)
2. รอบแอดมิชชั่นกลาง (admissions) สมัครได้ที่ http://www.cuas.or.th เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

วิธีสมัคร Online

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.entrance.dusit.ac.th
2. ศึกษารายละเอียดของคณะ/หลักสูตร และคุณสมบัติผู้สมัคร
3. เลือกสมัครเรียนคลิกที่นี่ เพื่อพิมพ์ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร สาขาวิชาที่ต้องการ และกดยืนยันการสมัคร
4. พิมพ์ใบสมัคร/ใบชำระเงินค่าสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาดหนึ่งนิ้ว หรือ หนึ่งนิ้วครึ่ง ลงในใบสมัคร
เลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขา
* เลือก 1 สาขา ค่าสมัคร 300 บาท
* เลือก 2 สาขา ค่าสมัคร 500 บาท
5. ชำระเงินค่าสมัครที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา      หรือธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
6. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบที่ http://www.entrance.dusit.ac.th

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมาในวันสอบข้อเขียน
1. ใบสมัคร/ ใบชำระค่าสมัครที่ติดรูปถ่าย
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัคร/ ใบชำระค่าสมัครที่ติดรูปถ่าย
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน
3. ใบรายงานผลการเรียนที่โรงเรียนประทับตรารับรอง (ปพ.1) แสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน

 

คณะ


คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

โรงเรียนการเรือน

บัณฑิตและวิทยาลัย

 

ศูนย์การศึกษา


ศูนย์การเรียนนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี

ศูนย์การเรียนนอกที่ตั้ง หัวหิน

ศูนย์การเรียนนอกที่ตั้ง ลำปาง

ศูนย์การเรียนนอกที่ตั้ง นครนายก

ศูนย์การเรียนนอกที่ตั้ง ตรัง

ศูนย์การเรียนรู้ รางน้ำ

ศูนย์การเรียนรู้ ระนอง 2