ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1(5) /2557 มีวาระสำคัญดังนี้ นโยบายการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน้าที่คณะอนุกรรมการการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาการศึกษาทั่งไป ฯลฯ ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1119 อาคาร1 ชั้น 1 มหาวิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 3 มกราคม 2557 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )