รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ประธานหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยมีวาระต่างๆ อาทิ สรุปโครงการการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาและกำหนดโครงการต่อไป ความคืบหน้าของการทำวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน การบริหารวิชาการแก่ชุมชน การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2557 ฯลฯ ณ ห้อง 433 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557
(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)